FIX IT CENTER

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพลอง ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ณ นาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่