เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกันสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ช่วยปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา