ประวัติส่วนตัว

นายนที ศรีนะ
MR.NATHEE SRINA
ข้าราชการครู
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพลอง
สังกัดสำงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ