ประวัติการศึกษา

2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

2017 Graduate Diploma Program

Graduate Diploma (Teaching Profession)


2556 ปริญญาตรี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

2013 Bachelor’s Degree

Bachelor of Industrial Technology.
Electronics Technology field.


2554 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

2011 Diploma of Vocational Education in Electronics

Computer Technical field.


2552 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์

2009 Vocational Education in Electronics

Electronical field.