การจัดการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

  • 20105-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  • 20105-2005 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
  • 20105-2008 เครื่องเสียง
  • 20105-2011 เครื่องรับโทรทัศน์
  • 20105-2117 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์
  • 30105-2004 ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
  • 30105-8001 ฝึกงาน